RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Scapania nimbosa  Taylor ex Lehm.

torntvebladmose

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
20
Gjeldende kriterier
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii); C2a(i)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
157 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
157
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
48 km²
Mørketall
2
Beregnet areal
96
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 2500 individ og største delpopulasjon ≤ 250 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
150
Mørketall
2
Beregnet populasjonstørrelse
300
Torntvebladmose er kjent fra 26 lokaliteter med omkring 160 individ innen et område på 160 km2 i Møre og Romsdal, Eide, Fræna og Gjemnes. Den er forsvunnet fra en gammel lokalitet i det samme området på grunn av kalkbrudd. Arten har vært aktivt ettersøkt de siste 10 år. Arten vokser i åpen og fuktig heivegetasjon fra rett over tregrensa og et stykke opp. De øvre forekomstene ligger gjerne i noe snøleiepreget vegetasjon. Høydemessig forekommer arten fra 200 m oh. lengst ute ved kysten og opp til 550 m oh. på de indre fjellene. På grunn av at arten mangler seksuell reproduksjon vil den være sårbar for habitatendringer. Det er særlig en heving av tregrensa som anses som en trussel, dette kan skje ved endringer i klimaet eller ved opphør av beite. Tørrere snøleiepreget vegetasjon er også en trussel mot arten. Vi kjenner artens biologi relativt godt og vi har oppdatert kunnskap om de fleste forekomster. Populasjonene varierer mye i størrelse fra kun 1 patch til over 30. Mørketallet vurderes å være ganske lavt og settes til to. Den totale populasjonsstørrelsen estimeres derfor til å ligge mellom 300-400 individ. Torntvebladmose vurderes som truet-EN både etter B- og C-kriteriet. Den har lite utbredelsesområde og lavt forekomstareal kombinert med fragmentert populasjon og habitat i tilbakegang. Også populasjonsstørrelsen er liten og i tilbakegang.
Møre og Romsdal
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning fra stedegne arter
Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
Naturkatastrofer
Ras/skred
Ukjent Ukjent Ukjent
Klimatiske endringer > Regionale
Temperaturendring
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Klimatiske endringer > Lokale
Endringer i lokale lysforhold
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Klimatiske endringer > Lokale
Endringer i lokale temperaturforhold
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Ukjent Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Utvinning (gruvedrift og steinbrudd)
Opphørt (kan inntreffe igjen) Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Kraftledninger
Opphørt (kan inntreffe igjen) Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Vindkraftutbygging
Kun i fremtiden Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Motorferdsel
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Gaarder, G. & Hassel, K. 2005. Torntvebladmose Scapania nimbosa gjennfunnet i Norge. Blyttia. 63: 195-200