RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Plagiochila norvegica  H.H.Blom et Holten

tagghinnemose

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
20,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 250
Arten er kjent fra to lokaliteter (Hordaland, Møre og Romsdal), og er ikke gjenfunnet på den nordligste som riktignok er en stor lokalitet. På typelokaliteten er populasjonen relativ stabil (svakt økende). Det er meget vanskelig å anslå mørketall, og det kan være betydelig større enn angitt. Motsatt er dette åpenbart en meget sjelden art da slekten er godt samlet av levermoseforskere. Populasjonene som er kjent er små. Ingen nye lokaliteter for arten er oppfaget etter 2006. Typelokaliteten ligger nær vei i et område med ny bebyggelse og er meget utsatt.
Hordaland
kjent
Møre og Romsdal
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Blom, H.H. & Holten, J. 1988. Plagiochila norvegica, a new hepatic from Norway. Lindbergia. 14: 8-11
    • Frisvoll, A.A & Blom, H.H. 1997. Trua moser i Noreg med Svalbard. Førebelse faktaark. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk Notat. 1997-3: 1-170