RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lophozia perssonii  H.Buch et S.W.Arnell

kalkflik

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
5
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000
Kalkflik er kjent fra ni lokaliteter fra Oppland til Finnmark, både i lavlandet og fjellet. Dette er en liten pionerart som vokser på basisk leire og basisk berg/forvitringsjord. På grunn av størrelsen er arten lett å overse og vi vurderer mørketallet relativt høyt. Kalkflik er konkurransesvak og vi finner den både på naturlig forstyrra substrat f.eks. langs elver og menneskeskapte habitat f. eks. langs veier. Det virker ikke som arten er i tilbakegang, men populasjonen er liten og estimeres til 1125 individ med bakgrunn i 9 lokaliteter, 5 ind./dm2 per lokalitet og et mørketall på 25. Kalkflik vurderes derfor som nær truet-NT etter D-kriteriet.
Oppland
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Finnmark
kjent
  • Skog
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of nordic liverworts and hornworts. Nord. Bryol. Soc., Lund.
    • Frisvoll, A.A & Blom, H.H. 1997. Trua moser i Noreg med Svalbard. Førebelse faktaark. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk Notat. 1997-3: 1-170
    • Hallingbäck, T. (red.). 1998. Rödlistade mossor i Sverige - Artfakta. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 222