RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Herbertus stramineus  (Dumort.) Trevis.

fossegrimemose

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
15
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(iii); C2a(i)
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
120 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
1200
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 10000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
340
Mørketall
10
Beregnet populasjonstørrelse
3400
Fossegrimemose er sterkt oseanisk og vokser i fossesprutsoner og fuktige berg i lauvskog og på ytterkysten. Arten har gått tilbake/forsvunnet på alle unntatt en av fossesprutlokalitetene, mens skog- og kystlokalitetene stort sett er intakte (noen er forsvunnet, men nye er også kommet til). Enkelte av ytterkystlokalitetene har trolig gått noe tilbake pga. gjengroing som respons på opphør av beite. Skog- og kystpopulasjonene er små og kan forsvinne pga. tilfeldige hendelser (skred). Den siste fossesprut-populasjonen innehar omkring 20% av det kjente totale antall individer i Norge og denne holdes åpen delvis pga. sauebeite. Arten mangler sporeproduksjon og har heller ikke spesialisert aseksuell reproduksjon med grokorn. Fragmentering og spredning av gametofytten er eneste mulighet for spredning, utbredelsen anses derfor som fragmentert. Individstørrelsen varier med voksesetedet, og vi bruker her den største individstørrelsen 1m2. Vi antar 10 individ per lokalitet. Lokaliteten ved Drivandefossen er vesentlig større og har kanskje så mange som 50 individer, mens de fleste andre lokaliteter har relativt små populasjoner. Fossgrimemose vurderes som sårbar etter B-kristeriet på grunn av begrenset forekomstareal, kraftig fragmentering og pågående reduksjon i kvalitet og areal av artens habitat. Forekomstarealet er beregnet til 1200 km2, arten forekommer innen 30 4km2 ruter og vi bruker et mørketall på 10. Arten vurderes også som sårbar etter C-kriteriet på grunn av pågående populasjonsreduksjon få reproduserende individer. Antall individer er beregnet til 3400 ut i fra 10 individ per lokalitet (bortsett fra lokaliteten ved Drivandefossen, 50 ind.) og et mørketall på 10.
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
  • Flomsone
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Lukkede hogstformer (plukkhogst, skjermstilling, tynning, uttak av enkelttrær, inkludert uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Treslagsskifte (gran på Vestlandet og nord for Saltfjellet, fremmede treslag)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Løe, G. 1999. Population studies of three rare hepatic species in the genus Herbertus S.F. Gray. NTNU/Hovedfagsoppgave.