RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Herbertus norenus  (Taylor ex Gottsche et al.) Trevis.

horngrimemose

Vurdert under navnet
Herbertus dicranus

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
50,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
Pågående og recente molekylære studier viser at vårt materiale verken tilhører H. dicranus eller H. borealis, men derimot den nybeskrevne Herbertus norenus (Bell med flere 2012) med sterkt begrenset utbredelse i Nord-Atlanteren NB! Arten er steril i dag (mangler vegetativ formering ved diasporer), og norske forekomster vurderes derved som sterkt isolerte, selv om lokalitetene ligger nær hverandre. Arten ble påvist, dels i relativt store livskraftige populasjoner, på ialt 6 lokaliteter under bekkekløftprosjektet i 2008. Dessuten er den påvist i et område lenger inn i Lysefjorden i ny tid. Lokalitetene vurderes som relativt stabile, selv om rasaktivbitet lokalt kan være den mest reelle virkende trusselfaktoren. Den klassiske lokaliteten i Andersåen er et utbygd vassdrag, men arten finnes her over et relativt stort areal i livskraftige populasjoner. Lokalitetene ligger i et landskapsvernområde. Artene er ikke påvist utenfor Lysefjorden. Ingen nye funn etter 2010. Vi antar populasjonene er stabile totalt sett i dette fjordsystemet, men dynamiske som følge av ras og flomaktivitet på noen av lokalitetene.
Rogaland
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Naturkatastrofer
Ras/skred
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
Opphørt (kan inntreffe igjen) Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Frisvoll, A.A & Blom, H.H. 1997. Trua moser i Noreg med Svalbard. Førebelse faktaark. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk Notat. 1997-3: 1-170
    • Bell, G., Long, D.G., Forrest, A.D., Hollingsworth, M.L., Blom, H.H. and Hollingsworth, P.M. 2012. DNA barcoding of European Herbertus (Marchantiopsida, Herbertaceae) and the discovery and description of a new species Molecular ecology resourses 12: 36-47
  • Personer

    • Johnsen, John Inge