RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Herbertus hutchinsiae  (Dicks.) Gray

kløftgrimemose

Vurdert under navnet
Herbertus aduncus

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
50,0
Gjeldende kriterier
B1a(i)+2a(i)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
Kjent utbredelsesområde
2196 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
2196
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
92 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
460
a.i
Kraftig fragmentering
Arten forekommer både i bekkekløfter, berg og ur i lauv- og furuskog og i åpen skyggefull (nordvendt) ur. Nøkkelfaktor er høy luftfuktighet. Vi vurderer populasjonene som stabile, og kan ikke dokumentere eller prognostisere at populasjonen er i tilbakegang. Noen av de kjente lokaliteter kan være truet av kraftutbygging (små-og minikraftverk), men vi vurderer risiko for utdøing også i tidsvinduet i framtida (100 år) som svært liten. Arten opptrer imidlertid som fullstendig steril, og norsk forekomst må kalles sterkt fragmentert. Populasjonene på flere av de kjente lokalitetene er store til svært store. Inventering av bekkekløfter i Rogaland (2008) og Hordaland (2009) ga kun to nye lokaliteter for arten selv om mange av de inventerte vassdragene ligger innen utbredelsesområdet for arten og har topografiske forhold og eksposisjon som skulle tilsi forekomst av egnet habitat. Det er totalt kjent ca 25 lokaliteter for arten og vi har beregnet populasjonsstørrelsen ut ifra kunnskap om de ulike lokalitetene og et mørketall på 5 til å ligge mellom 1000 og 4000 individ/dm2. Kløftegrimemose vurderes som NT på grunn av begrenset utbredelsesområde og forekomstareal kombinert med fragmenterte forekomster.
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
  • Publikasjoner

    • Frisvoll, A.A & Blom, H.H. 1997. Trua moser i Noreg med Svalbard. Førebelse faktaark. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk Notat. 1997-3: 1-170
  • Personer

    • Johnsen, John Inge