RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Tetraplodon paradoxus  (R.Br.) I.Hagen

blindlemenmose

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 250
Blindlemenmose var lenge kun kjent fra et fjell i Nordreisa gjennom to forskjellige innsamlinger etter 1950. I tilleg er det kjent en populasjon i Finland i Fennoskandia. Den forekommer ellers spredd i arktiske områder, inklusive flere innsamlinger fra Svalbard. Lokaliteten i Nordreisa er besøkt flere ganger og kun noen veldig få planter ble gjennfunnet der i 2012. En større populasjon ble derimot funnet litt lengere sør, over i Kåfjord kommune. Arten er relativt lettkjennelig med sporehus, og alt tyder på at den er meget sjelden og trolig bare er begrenset til de aller nordligste deler av landet i sin utbredelse. Arten er en kortlevd skyttelart. Den har i motsetning til de andre norske artene i slekta lukkede kapsler, dvs. at kapselen må ødelegges for at sporene skal frigjøres. Spredningsmåten er ukjent. Reinmøkk er trolig det mest vanlige om ikke det eneste voksesubstratet. Egnet voksesubstrat er derfor ingen mangelvare i den norske fjellkjeden, og dens sjeldenhet er derfor et mysterium. En har likevel satt et mørketall på 5. Den totale norske populasjonen estimeres til å bestå av omkring 100 individer. Arten vokser i de indre kontinentale delene av Troms, på kalkrike rabber med lite konkurranse fra andre arter. Endret klima med høyere temperatur og mer nedbør kan være en trussel mot arten. Blindlemenmose vurderes som truet-EN etter D-kriteriet, svært liten populasjon.
Troms
kjent
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer
Regionale
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Frisvoll, A.A. 1978. The genus Tetraplodon in Norway. A taxonomic revision. Lindbergia . 4: 225-246.