RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Aplodon wormskioldii  (Hornem.) R.Br.

kadavermose

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 10000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
350
Mørketall
20
Beregnet populasjonstørrelse
7000
Kadavermose er samlet fra ca. 30 4 km2-ruter spredd gjennom landet fra Rogaland og Buskerud i sør til Finnmark i nord. Arten er en kortlivet skyttelart med flekkvis opptreden, med fluespredning av sporene og hovedforekomstene på møkk på myr. Forekomstflekkene varierer derfor i tid og rom. De fleste innsamlingene av denne relativt lettkjennelige arten er av eldre dato, og tyder på at den var vanligere tidligere enn nå. En anser at dette primært har sammenheng med den sterke reduksjonen i seterdriften og også redusert myrareal gjennom grøfting og drenering. På den andre siden har arten sekundærlokaliteter på naken torv, der oppkastet torv på grøftekanter er et egnet substrat i et suksesjonsstadium. Vi regner likevel med at en har en pågående, men begrenset og usikker bestandsreduksjon. Det er gjort fem nye funn siden 2010. De fleste nye forekomstene er gjort i nordboreal-lavalpin sone, og vi estimerer at det er relativt høye mørketall (20). Lokalt kan den være ganske vanlig, men noen populasjoner er små, vi bruker 10 ind./patcher per lokalitet for å estimere den totale populasjonsstørrelsen (7000 individ). Kadavermose vurderes som sårbar-VU etter C-kriteriet liten populasjon i tilbakegang.
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Rogaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Våtmarkssystemer
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Andre
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Frisvoll, A.A. 1978. Pversikt over norske moser. I. Møkkmosefamilien - Splachnaceae. Blyttia. 36: 3-16.