RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sphagnum wulfianum  Girg.

huldretorvmose

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
50,0
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 10000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
500
Mørketall
10
Beregnet populasjonstørrelse
5000
Denne myr-/fsumpskogsarten er markert østlig i sin Fennoskandiske utbredelse, og de norske forekomstene er vestlig utløpere. Arten ble ettersøkt i forbindelse med arbeidet med den norske myrreservatplanen. I løpet av de siste årene er det imidlertid oppdaget mange nye forekomster i Hedmark fylke. Selv om det er mange nye funn virker det fornuftig å ha et mørketall på 10. Arten er bare en gang funnet med sporehus i Norge (Hedmark), og er generelt uvanlig med sporehus. Men et visst tilfang av vindspredde sporer fra svenske lokaliteter kan ikke helt utelukkes. Det er vurdert at grøfting av myr- og sumpskoger de siste 100 år har ført til ødeleggelse av reelle norske forekomster, og at denne forringelsen av voksesteder også i noen grad vil fortsette fremover. Avvirking av skog og vedlikehold av gamle grøfter i skog er en aktuelle trusler for huldretorvmose. Ved oppsøk av kjente lokaliteter i Sør-Norge i 2008 og 2009, ble arten ikke gjenfunnet på ni lokaliteter der den tidligere er registrert/innsamlet, og en innsamling fra Trysil viste seg å bero på en feilbestemming. Arten kan delvis være oversett ve disse undersøkelsene, men noen av lokalitetene var oppgrøftet og hogstdrevet og arten utvilsomt forsvunnet. Ut i fra angivelser av Haugan (2012) har vi tidligere antatt for få individ/m2 per lokalitet, det virker reelt å estimere 20 ind./m2 i snitt per lokalitet, og med totalt omkring 50 lokaliteter gir det en norsk populasjon på 5000 individer. Huldretorvmose vurderes som sårbar-VU etter C-kriteriet, liten populasjon i nedgang.
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Finnmark
kjent
  • Våtmarkssystemer
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Drenering (grøfting)
Pågående Ukjent Ukjent