RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sphagnum troendelagicum  Flatberg

trøndertorvmose

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
50,0
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 2500 individ og største delpopulasjon ≤ 250 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
90
Mørketall
5
Beregnet populasjonstørrelse
450
Min
70
Max
700
Vurdert populasjonstørrelse
259
Myrmosen trøndertorvmose ble beskrevet av Flatberg (1988), og er i hele verden funnet bare i fem kommuner i Nord-Trøndelag, fire av dem i Namdalen og en i Snåsa, til tross for intensive undersøkelser på tilsvarende myrlokaliteter andre steder. Arten er oppstått som en allodiploid art, og er ikke funnet med sporehus. Den antas likevel å kunne ha begrenset vegetativ spredning gjennom skuddfragmenter. Arten er godt ettersøkt og vi har estimert et mørketall på 5. Felterfaring fra Namdalen tilsier at et stort antall myrområder er blitt drenert/grøftet de siste 100 år for skogreising, oppdyrking, torvtekt og annen arealutnyttelse. Dettte vurderes å ha ført til betydelig reduksjon i artens forekomstareal/egnede voksesteder. Gjennom sin manglende sporeproduksjon og begrensede utbredelsesområde ansees ytterligere eksploatering av myr å være den største trusselen, men en kan ikke se bort fra effekter av endret klima, liten tørketoleranse og negativ konkurransevne med andre Sphagnum-arter. Med en antagelse om 5 ind./m2 per populasjon og 18 kjente lokaliteter beregnes den norske populasjonen å bestå av 450 individ. Trøndertorvmose vurderes som sterkt trua-EN etter C-kriteriet liten populasjon i tilbakegang.
Nord-Trøndelag
kjent
  • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning fra stedegne arter
Konkurrenter
Kun i fremtiden Ukjent Ukjent
Klimatiske endringer
Regionale
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Drenering (grøfting)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Såstad, S., Stenøien, H., Flatberg, K.I. Bakken, S. 2001. The narrow endemic Sphagnum troendelagicum is an aloopolyploid derivative of the widespread S. balticum and S. tenellum. systematic Botany . 26: 66-74
    • Flatberg, K.I. 1988. Sphagnum troendelagicum sp. nov. (Sect. Cuspidata). Lindbergia. 14: 33-49
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/mose/nmd_b.htm