RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sphagnum fimbriatum  Wilson

frynsetorvmose

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
< 5 %
Tidligere vurdering (2010)
LC