RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Syntrichia virescens  (De Not.) Ochyra

barkhårstjerne

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10,0
Gjeldende kriterier
C1; D1
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 10000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 gen.
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
Bakgrunnsdata
Min
412
Max
4125
Vurdert populasjonstørrelse
1525.8999999999999
Arten er kjent fra fem norske lokaliteter totalt. At fire av disse er oppdaget ved tilfeldige undersøkelser fra 1970-tallet til i dag tyder på betydelige mørketall. Allikevel tolkes arten - som er relativt lett å identifisere - som svært sjelden i Norge (tilhører et sørøstlig utbredelseselement og er strengt knyttet til lavlandslokaliteter (jfr. Cronberg i Hallingbäck 1998). På flere av lokalitetene er arten bare funnet på ett enkelt tre, men mange innsamlinger på lokaliteten i Fredrikstad kan indikere forekomst på flere-mange trær. Samlet bedømmes arten å ha meget fåtallig delpopulasjoner i de 4 km2-rutene den antas å forekomme i. Vi har ingen god statistikk om utvikling av store edellauvtrær i parker og alleer, men ut fra hva vi vet om en del kjente byområder er der en avgang av gamle trær og et sprang i alder til de yngre generasjonene av beplantninger slik at vi vurderer en nedgang i egnet habitatmengde, men ikke i habitatkvalitet.
Østfold
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Vest-Agder
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
  • Sterkt endret mark
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Hallingbäck, T. (red.). 1998. Rödlistade mossor i Sverige - Artfakta. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 222
  • Personer

    • Prestø, Tommy