RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Syntrichia papillosa  (Wilson) Jur.

ynglehårstjerne

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10,0
Gjeldende kriterier
C1+2a(i)
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 20000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 gen.
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 20000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Min
4600
Max
27600
Vurdert populasjonstørrelse
11500
Flere nye lokaliteter i ny tid (etter 1995), særlig i Rogaland og Vestfold, derfor betydelige mørketall. Vi anser at arten har en mer eller mindre sammenhengende utbredelse på Sørlandskysten. Arten antas å ha hatt en positiv populasjonsutvikling etter at SO2 belastningen ble kraftig redusert, men at denne effekten nå er i ferd med å stoppe opp. Avhengighet av eldre lauvtrær og en uttak av trær med rette habitatkvaliteter (høy barkpH) påvirker arten negativt. Vi har ingen god statistikk om utvikling av store edellauvtrær i parker og alleer, men ut fra hva vi vet om en del kjente byområder er der en avgang av gamle trær og et sprang i alder til de yngre generasjonene av beplantninger slik at vi vurderer en nedgang i egnet habitatmengde, men ikke i habitatkvalitet. Ask er et viktig treslag for arten i Norge, og vi anser at askeskuddsyken vil ytterligere redusere bestanden i framtidsvinduet.
  • Sterkt endret mark
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Vedhogst
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Frisvoll, A.A & Blom, H.H. 1997. Trua moser i Noreg med Svalbard. Førebelse faktaark. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk Notat. 1997-3: 1-170