RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Syntrichia latifolia  (Bruch ex C.Hartm.) Huebener

butthårstjerne

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 250
Denne mosen ble funnet som ny for Norge i 1999, på ett tre i Stavanger bypark. Arten tilhører et sørlig floraelement og er relativt vanlig i Danmark og Skåne, Sverige. Det er en karakteristisk art som knapt er oversett, og som antas å ha en meget begrenset utbredelse i Norge ; derfor små mørketall. Arten ble funnet på berg i en kløft i Trondheim kommune i 2014. Dette øker utbredelsesområdet og betydelig, men vi anseer at arten er meget sjelden, derfor fremdeles små mørketall. Arten forekommer typisk både på lauvtrær, berg og murverk i Syd-Skandinavi.,
Rogaland
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Sterkt endret mark
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Nyholm, E. 1989. Illustrated Flora of Nordic Mosses. Fasc.2. Pottiaceae-Splachnaceae-Schistostegaceae. Nordic Bryological Society, Lund, Sweden.
  • Personer

    • Johnsen, John Inge