RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Orthotrichum rogeri  Brid.

sporebustehette

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten vurderes å være i framgang på Vestlandet, og har livskraftige populasjoner også på Østlandet (Vestfold), og en vid, sammenhengende utbredelse i kyst-og fjordstrøk fra Vestfold til Nordland (Bodø). Gjengroing av tidligere kulturmark i kyststrøk, nye planteringer av lauvtrær i bebygde strøk (særlig gunstig er spisslønnplanteringer) øker habitatmengde av god kvalitet for arten. Populasjonsstørrelse-vurderinger støtter seg på detaljundersøkeleser fra Bergen bys utkant. Arten ble her funnet på 6 av 31 45 år gamle spisslønntrær i en beplantning i blokkbebyggelse, og på 8 av 74 15-ca 30 år gamle spisslønntrær i en allé, og på 1 av 40 ca 80-100 år gamle platanlønntrær i samme allé. Disse to lokalitetene ligger i samme 4 km2 rute (Blom 2003, unpubl.). Som det framgår av undersøkelsen kan arten kolonisere helt unge trær og synes å prefere yngre trær i Hordaland (også funnet på svarthyll).
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC