RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Rhynchostegium confertum  (Dicks.) Schimp.

broddskeimose

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
20,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000
Dette er en skyggetolerant art primært knyttet til edellauvskog, men er også funnet på menneskeskapte habitater (murverk). Arten har en vid utbredelse i kyst- og fjordstrøk. Edellauvskogshabitatet den finnes i vurderes også å ha en generell positiv utvikling (arealøking). Et betydelige mørketall er derfor angitt. Arten er imidlertid ikke funnet i edellauvskog i Hordaland som er relativt godt undersøkt av H.H. Blom. Alle innsamlinger etter 1930 er gjort av Per Størmer som tydelig hadde god kjennskap til artens voksestedskrav, og usikker kunnskap om dette kan være årsak til at få nyfunn er gjort siden 1980. To nye lokaliteter er oppdaget i Rogaland etter 2010. Arten bør ettersøkes på de gamle lokalitetene i Østfold.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
  • Skog
  • Sterkt endret mark
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Opphørt (kan inntreffe igjen) Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Vindkraftutbygging
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Frisvoll, A.A & Blom, H.H. 1997. Trua moser i Noreg med Svalbard. Førebelse faktaark. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk Notat. 1997-3: 1-170
    • Hallingbäck, T. (red.). 1998. Rödlistade mossor i Sverige - Artfakta. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 222