RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Brachythecium coruscum  I.Hagen

blakklundmose

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Denne mattedannende fjellarten er innsamlet fra 12 lokaliteter fra Oppland til Troms. Slekten som arten tilhører er taksonomisk vanskelig, arten er samlet på fire nye lokaliteter etter 2010. En kjenner ikke detaljer i fjellhabitatet den er angitt fra (snøleier, hei, over stein og berg), men generelt burde voksestedene være vanlig i fjellkjeden. Den store variasjonen i angitte voksesteder giør arten mindre sårbar for effekter av klimaendringer. Inntil kunnskapen om artens forekomst og trusselbilde blir bedre velger vi å behandle den som DD-datamangel.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
DD
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer > Regionale
Temperaturendring
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
Klimatiske endringer > Lokale
Endrede lokale fuktighetsforhold
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent