RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Brachythecium campestre  (Müll.Hal.) Schimp.

bakkelundmose

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Vi har lite ny kunnskap om bakkelundmose i Norge. Utbredelsen hos oss synes klart sydøstlig. Taksonomisk ble den tidligere oppfattet som to arter, herbariematerialet som opprinnelig er belagt under navnet B. campestre er ikke revidert (men B. ryanii er revidert). Antallet belegg er stort fra Oslo-området og Østfold spesielt, men arten er vanskelig å bestemme sikkert slik at en større prosent av dette materialet kan være feilbestemt, derfor anslag av utbredelsesareal. Arten kan åpenbart være truet av utbygging og gjengroing av tidligere åpen mark i pressområdene rundt Oslofjorden, men det bør fastslås i hvilken grad arten også har kolonisert ruderatmark, vegkanter, grasmarker (hager, grøntanlegg) som er angitte habitater for arten (se Hedenäs 1996). Majoriteten av belegg i herbariene er svært gamle. Ett sikkert funn etter 2011. Arten er vanskelig å bestemme, og har kun sporadisk vært søkt etter i ny tid. På tross av at truslene er reelle nok velger vi fortsatt å sette arten i kategori DD med håp om at den aktivt blir søkt etter, spesielt i Oslofjordsområdet.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
DD
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Hedenäs, L. 1996. On the identity of Brachythecium campestre (C. Müll.) B., S. G. & (B. ryanii Kaur., syn. nov.) in Sweden, Norway and Finland. Lindbergia. 20: 94-101
    • Frisvoll, A.A & Blom, H.H. 1997. Trua moser i Noreg med Svalbard. Førebelse faktaark. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk Notat. 1997-3: 1-170
    • Hallingbäck, T. (red.). 1998. Rödlistade mossor i Sverige - Artfakta. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 222