RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pseudocalliergon angustifolium  Hedenäs

snøgulmose

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
50,0
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 10000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
100
Mørketall
40
Beregnet populasjonstørrelse
4000
Min
480
Max
3200
Vurdert populasjonstørrelse
1296
Snøgulmose ble nylig beskrevet (Hedenäs 1992) fra et subalpint område i Jämtland, Sverige, og det er relativt mange nyfunn i de nordsvenske fjellområdene som grenser opp mot Norge. Arten er ikke bevisst ettersøkt i de tilgrensende norske fjelleområdene. De få spredde norske funnene (10 lokaliteter) fra Finnmark i nord til Røros og Oppdal i sør fra nordboreal til mellomalpin sone indikerer at arten ikke behøver å være sjelden i norske fjell på næringsrike, fuktige områder både på rikmyrer/kildesig, og i rike engaktige fuktsig i fjellbjørkeskog. En relativt nybeskrevet art hvor habitatet ikke er veldig godt undersøkt gjør at vi bruker et relativt høyt mørketall (40). Vi estimerer 10 ind./dm2 per loklalitet. En har ikke bakgrunnsdata som tilsier trusler for populasjonen. Snøgulmose vurders som sårbar-VU etter C-kriteriet, liten populasjon i nedgang.
Sør-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
  • Publikasjoner

    • Hedenäs, L. 2003. The European species of the Calliergon-Scorpidium-Drepanocaldus complex, including some related or similar species. Meylania . 28: 1-114
    • Hedenäs, L. 1992. The genus Pseudocalliergon in northern Europe. Lindbergia. 16: 80-99