RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hygrohypnum montanum  (Lindb.) Broth.

huldrebekkemose

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
20
Gjeldende kriterier
C1
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 10000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 gen.
Bakgrunnsdata
Min
1000
Max
2500
Vurdert populasjonstørrelse
1450
En relativt sjelden mose med spesifikk og sårbart habitat, sandige elvebredder, særlig på elvestrekninger ved stryk og fosser. Svakt østlig art bare funnet i Syd-Norge og bare under skoggrensen. De fleste elvene ligger utenfor området med størst aktivitet av smålkraftutbygging i dagens situasjon, men vi regner med en nedgang i framtida. Arten bør søkes etter i åsene rundt Oslo, særlig Nordmarka, hvor en har en rekke gamle funn, men også funn etter 1950. I Dette delområdet for arten har den trolig hatt tilbakegang. Kun ett funn etter 2010 rødlisten. Svært få observasjoner i ny tid på tross av bekkekløftundersøkelser tyder på at arten er sjelden hos oss, som i andre land, og vi har redusert mørketallet til 10.Huldrebekkmose vurderes som VU-sårbar etter C-kriteriet liten populasjon i nedgang.
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
  • Ferskvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Vannløpsendring (flomhindring, kanalisering, utretting, moloer, terskler mm.)
Pågående Ukjent Ukjent