RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Drepanocladus longifolius  (Mitt.) Paris

storklo

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
50,0
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 2500 individ og største delpopulasjon ≤ 250 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
35
Mørketall
30
Beregnet populasjonstørrelse
1050
Min
210
Max
1050
Vurdert populasjonstørrelse
462
Storklo er kjent og kvalitetsikret fra sju norske lokaliteter. Mosefloraen er dårlig undersøkt når det gjelder det habitatet arten oftest angis å vokse i, nemlig nedsenket i kanten av sumper, loner og kroksjøer i lavlandet på næringsrikt substrat. Selv om den reelle utbredelsen kan være noe fragmentert, så har en likevel regnet med et mørketall på 30, da arten er vanskelig å identifisere og helt sikkert er oversett. Det estimeres at det har foregått og vil foregå en reduksjon og forringelse av den type habitat arten er funnet voksende i, først og fremst gjennom drenering og gjenvoksing. Det er ikke gjort nyfunn etter 2008. Vi antar 5 ind./m2 per lokalitet, totalt estimeres den norske bestanden til omkring 1000 individer. Storklo vurderes som sterk truet-EN etter C-kriteriet, liten populasjon i nedgang.
Hedmark
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
mulig
Nordland
mulig
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Drenering (grøfting)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Hedenäs, L. 1993. Field and microscope keys to the Fennoscandian species of the Calliergon-Scorpidium-Drepanocaldus complex, including some related or similar species. Biodetektor AB.