RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Schistidium tenerum  (J.E.Zetterst.) Nyholm

trådblomstermose

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
20,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000
Dette er en nordlig art (Troms, Finnmark) som vokser på tørre (ofte eksponerte) berg og blokker med tynt eller manglende snødekke. I Norge er mosen funnet flere steder i elve/bekkedaler og ved fosser. Flere nye lokaliteter er oppdaget og den vurderes å ha store mørketall (store arealer med forekomst av egnet habitat). Er på den annen side er arten ikke kjent fra Sverige. Populasjonene vurderes som stabile, men økt kraftutbygging i nord kan være en reell trussel for noen av lokalitetene. Arten er ikke strengt knyttet til bekkedaler og vi har ingen kunnskap om artens respons på endrete hydrologiske forhold som resultat av vannkraftutbygging. Ingen nye lokaliteter er oppdaget siden 2006 og 2010 vurderingene.
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Utvinning (gruvedrift og steinbrudd)
Ukjent Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Blom, H.H. 1996. The Schistidium apocarpum complex in Norway and Sweden. Bryophytorum Bibliotheca. 49: 1-333