RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Encalypta vulgaris  Hedw.

småklokkemose

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10,0
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 10000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
650
Mørketall
5
Beregnet populasjonstørrelse
3250
Det råder en viss usikkerhet om artens utbredelsesområde (noen belegg angitt i Norsk Mosedatabase er usikre), men arten er utvilsomt en utpreget lavlandsmose. Tyngdepunktet for utbredelsen og den høyeste tettheten finnes på forekomstene av kalk og andre rike bergarter i Oslofjord-området. Angivelser av arter fra Nordland og Troms regnes som usikre da dette kan dreie seg om en nærstående art med noe uklar taksonomi. Arten finnes særlig på små, lave berg i åpen mark (åpen kalkmark, tørreng, rasmark), hvor den vokser i sprekker. Det er mange mye funn fra artens kjerneområder siden forrige vurdering, men siden hovedtyngden av norske populasjoner ligger i pressområdene rundt Oslo, vurderer vi at artens leveområder er redusert pga. utbygging og at kvaliteten av potensielle voksesteder er redusert som resultat av slitasje og gjengroing. Utviklingen vurderes å fortsette med samme eller høyere intensitet fremover. Særlig gjengroing er vurdert å være en stor trussel mot denne arten. Arealet av egnet habitat er ofte lite på hver lokalitet. Antall kjente lokaliteter har økt fra 26 i 2010 til 65 i 2014. Et stort fokus på naturtypen åpen kalkmark på Østlandet har ført til at en relativt stor andel av artens potensielle levesteder nå er kartlagt av personell som kjenner arten. Dette betyr at mørketallet settes ned til 5 (individ). Antall individer per lokalitet er tidligere sjablongmessig satt til 5, men økes på grunn av ny kunnskap til 10. Småklokkemose er rødlistet som VU - sårbar etter C2a kriteriet (liten populasjon og pågående nedgang).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Fremmede arter
Påvirker habitatet
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Høitomt, T. 2013. Tre små og sjeldne klokkemoser, hvorav en ny for Norge Blyttia 71 (3): 180-187