RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Rhabdoweisia crenulata  (Mitt.) H.Jameson

butturnemose

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000
Sjablong 0,1 m2 for ett individ anvendt. Arten er først angitt som norsk i ny tid. Den er vanskelig å oppdage i felt, dels fordi den er lett å forveksle med Rhabdoweisia crispata. Habitatet, skyggefulle berg i fattig skog eller kløfter er samlet sett meget vanlig innen utbredelsesområdet, men de få funnene gir usikkerhet om hvor kravfull arten er i forhold til luftfuktighet på voksestedene. Siden 2006 har en rekke nye lokaliteter for arten blitt oppdaget, og bekrefter ett intrykk av at trange kløfter og skogsbekkekløfter er hovedhabitatet, dessuten at mørketallet er betydelig. Vi har Ingen god kunnskap om respons av endrete fuktighetsforhold som resultat av vassdragsutbygginger finnes, men en vurderer den negative effekten på lokale populasjoner som liten (arten vokser typisk høyt over flommål); betydelig mindre enn for vannboende moser og prognostisert til mindre enn 5 % reduksjon på tre generasjoner. Populasjonene vil imidlertid kunne rammes av fysiske inngrep ved utbygging. Typisk for arten er at populasjonene er svært små og konsentrerte på lokalitetene. Etter vurderingen for 2010 rødlisten er antallet kjente lokaliteter økt med 60%, og vi har redusert mørketallet fra 10 til 7,5. Dette gir en svært liten samlet nasjonal populasjon som kvalifiserer etter D kriteriet.. Arten opptrer så godt som alltid med sporofytter og vi regner den ikke som trolig sterkt fragmentert. De små lokale populasjonene hyppigst forekommende i sterkt begrensete deler av kløfter, gir lav sporetetthet og antatt svært liten sannsynlighet for kolonisering fra nabodelpopulasjoner (demografisk eller genetisk utveksling).
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
  • Publikasjoner

    • Hegewald, E. 1972. Rhabdoweisia crenulata - neu für Fennoscandien. Lindbergia. 1: 191-192
  • Personer

    • Johnsen, John Inge