RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Oncophorus elongatus  (I.Hagen) Hedenäs

viersprikemose

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er nylig beskrevet med grunnlag i svensk og delvis norsk materiale (Hedenäs 2005) og kan forveksles med de to andre norske artene i slekten (O. virens og O. wahlenbergii), som begge er forholdsvis vanlige. Hedenäs angir 18 lokaliteter fra Hedmark/Sogn og Fjordane til Finnmark. Stikkbestemmelser på norsk herbariemateriale i herb. TRH blant de to nevnte Onchophorus-artene kombinert med egen felterfaring, tyder på at dette er en relativt vanlig art (særlig på minerotrof myr) i mellomboreal og nordboreal vegetasjonssone, og som er knyttet til voksesteder der grøfting/drenering for grasproduksjon fremdeles har vært og er en pågående trusel. Arten er ikke vurdert i forhold til B-D-kriteriene.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Hedenäs, L. 2005. Onchophorus wahlenbergii var. elongatus I. Hagen, an overlooked taxon in northern Europe. Lindbergia. 30: 32-38.