RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Fissidens polyphyllus  Wilson ex Bruch & Schimp.

bekkelommemose

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
20,0
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii); D1
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
764 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
764
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
20 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
100
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
Bekkelommemose er kjent fra til sammen fem lokaliteter i Vest-Agder Rogaland. Mosen er funnet i bekk-, elv- og innsjøhabitat. Herbarieinformasjon tyder på at det er ganske store og levedyktige populasjoner på to av lokalitetene. Arten er stor og lett å kjenne. Selv om kvaliteten og arealene av denne type habitat er i tilbakegang på grunn av forurensning og nedbygging, har vi ikke indikasjon på at populasjonen er i tilbakegang. Arten vokser ofte i bekker med relativt lav høydeforskjell og vasskraftutbygging er mindre aktuelt. Arten er ellers i Europa kjent fra England, Wales, Skottland, Irland og Italia(?), i tillegg til Madeira, Azorene og Teneriffe. Vi antar 15 ind./m2 per populasjon og et mørketall på 5. Bekkelommemose vurderes som sårbar-VU både på grunn av begrenset geografisk utbredelse (B-kriteriet) og liten populasjon (D-kriteriet).
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
 • Ferskvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Vannløpsendring (flomhindring, kanalisering, utretting, moloer, terskler mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
Forurensing > I vann
Næringssalter og organiske næringstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
 • Publikasjoner

  • Størmer, P. 1969. Mosses with a western and southern distribution in Norway. Universitetsforlaget. 1-288
  • Frisvoll, A.A. & Blom, H.H. 1997. Trua moser i Noreg med Svalbard. Førebelse faktaark. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk Notat. 1997-3: 1-170
  • Smith, A.J.E. 2004. The moss flora of Britain and Ireland. Cambridge University Press.
 • URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/mose/nmd_b.htm