RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Trematodon brevicollis  Hornsch.

aurtranemose

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000
Aurtranemose er kjent fra 8 lokaliteter fra Hordaland til Finnmark, der den vokser på forstyrret jord eller på grunt jorddekke på berg eller i bergsprekker. De fleste forekomstene er fra høyfjellet. Aurtranemose har gjennomgående noe mer individrike lokaliteter enn den nære, og noe sjeldnere slektningen flogtranemose. Sjablongverdi 10 individer/10cm2 og et mørketall på 20 er benyttet. Dette gir et populasjonsestimat på 1600 individer. Det finnes ingen akutte trusler mot habitatet, men fremtidige klimaendringer vil føre til gjengroing av habitatet som arten vokser i. Aurtranemose er derfor vurdert som NT - nær truet etter kriteriet D1 (svært liten populasjonsstørrelse eller forekomst).
Hordaland
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Fjell
  • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Tidligere vurdering (2010)
LC