RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Buxbaumia viridis  (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.

grønnsko

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10,0
Gjeldende kriterier
A2(c)
A2
15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Grønnsko kan vokse på de fleste treslag, men gran og osp er de to viktigste substratene i artens kjerneområder. Den finnes relativt vanlig i det sentrale Østlandsområdet, men blir raskt sjeldnere i Agder og nord for Mjøsa. Den er i tillegg sjelden i Østfold og Hedmark. I tillegg finnes arten spredt i indre fjordstrøk i noen regioner på Vestlandet og svært sjeldent i Trøndelag. Majoriteten av populasjonene finnes i rike bar- og barblandingskog med rikt innslag av død ved i ulike nedbrytningstadier. Det er ikke gjort noen endringer i sjablongbruk og individvurdering siden forrige rødliste. Vi antar 2 ind/læger og 5 læger per lokalitet (4km2 rute) og et mørketall på 10 (individ). Siden arten i stor grad vokser i granskog på høg bonitet, er den utsatt nedgang i egnet substrat som følge av hogst. Vi vet at det har blitt hogd nær opptil balansekvantum i artens kjerneområder de siste årene. Avgang av forekomster pga. hogst vurderes som høyere enn det som kompenseres av (1) verneområder, nøkkelbiotoper og andre hensyn i skogbruket, (2) populasjonsøkning på eksisterende lokaliteter som følge av pågående dødvedøkning i gammelskogen, og (3) spredning/etablering til nye lokaliteter. Arten vurderes derfor å være i pågående (men avtakende) tilbakegang som følge av skogbruksaktivitet i artens habitat og utbredelsesområde. I tillegg er arten i flere regioner utsatt for habitatreduksjon som følge av ulike former for utbygging. Som følge av dette estimeres det at arten er i nedgang og fortsatt vil være det fremover. Grønnsko rødlistes som NT - nær truet etter kriteriet A2(c) (populasjonsreduksjon).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Skogbruk (kommersielt)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)