RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Plagiomnium elatum  (Bruch & Schimp.) T.J.Kop.

kalkfagermose

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Tidligere vurdering (2010)
LC