RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Plagiomnium curvatulum  (Lindb.) Schljakov

fjellfagermose

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Fjellfagermose er kjent fra ca. 10 forekomster fra Sogn og Fjordane til Finnmark, de fleste trolig fra nordboreal sone, der den primært synes å være knyttet til fuktig mark i bjørkeskog. Men det er også funn fra lavalpin og mellomalpin sone fra Dovrefjell. Denne mosen ble tidligere utsdkilt som en underart under P. medium og er derfor ikke blitt tillagt spesiell oppmerksomhet, og har knapt vært bevisst ettersøkt. Den ble først anerkjent som en distinkt art i 1993 (Wyatt et al. 1993). Arten er vanskelig å identifisere uten erfaring og lett å forveksle med nærstående arter. Den har spredde innsamlinger fra flere arktiske/subarktiske og nordboreale områder, inklusive Sverige og Finland, men er trolig relativt sjelden og tentativt mørketall er satt til 10, men det er stor usikkerhet knyttet til tallet. Det er knyttet stor kunnskapsbrist til mosens biologi, voksested, spesifikke habitatkrav og utbredelse, og en mangler helt kunnskap om forhold som har påvirket eller kan påvirke populasjonens størrelse og vitalitet. En kan derfor ikke helt utelukke at arten er en LC-art. DD-datamangel klassifiseringen fra 2010 opprettholdes.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
DD
  • Publikasjoner

    • Wyatt, R., Odrzykoski, I.J. & Stoneburner, A. 1993. Isozyme evidence regarding the origin of the allopolyploid moss Plagiomnium curvatulum. Lindbergia 18: 49-58.