RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pohlia vexans  (Limpr.) H.Lindb.

gulltann-nikke

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Fjellart som produserer sporer, og som er kjent fra færre enn 10 lokaliteter fra Oppland til Finnmark (innsamlinger fra 1885-1958). Utbredelsen er nordlig/alpin i europeisk sammenheng. Den vokser på fuktig leire og sandjord. Det er trolig høye mørketall for arten på grunn av få undersøkelser i fjellet. Antar 10 idivid per lokalitet. På grunn av stor usikkerhet omkring trusler og populasjonsstørrelse og ingen funn av arten de siste 50 år, vurderes den til DD-datamangel.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
DD