RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cinclidium arcticum  (Bruch & Schimp.) Schimp.

fjellgittermose

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
50,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000
Fjellgittermose har en arktisk utbredelse med sørlige utløpere i den skandinaviske fjellkjeden. Arten er i Norge samlet fra 14 lokaliteter, de fleste i nordboreal sone, men den går opp i mellomalpin sone. De fleste av disse ligger i Dovrefjellområdet (Oppdal, Dovre og Folldal). I tillegg kommer forekomster i Troms og Finnmark. Mosen er trolig bisentrisk i den norske fjellkjeden og kan være sjelden. Men den er trolig oversett i den nordlige fjellkjeden, og det er regnet et mørketall på 10. Den er innsamlet frekvent med sporehus, og lokal spredning og genutveksling må forutsettes å være god. En anser at habitatet arten foretrekker generelt ikke er særlig truet av fysiske inngrep, men med mulig unntak av grøfting/drenering. I Kongsvoll-området ligger de kjente lokalitetene innenfor nasjonalparken eller tilstøtende landskapsvernområde. Temperaturøkning kan føre til en viss tilbakegang på grunn av økt konkurranse fra boreale arter. I 2010 ble fjellgittermose vurdert etter D-kriteriet fordi vi ikke hadde kunnskap som indikerte at populasjonen var i tilbakegang, det er startet overvåking av deler av populasjonen på Knutshø, men det er for tidlig å si noe om populasjonens utvikling. Det er foretatt nye funn av fjellgittermose både i den sørlige og nordlige delen av utbredelsesområdet. På grunn av de nye funnene som dels utvider utbredelsesområdet øker populasjonsestimatet fra 900 til 1400 individer. Fjellgittermose vurderes som nær truet-NT etter D-kriteriet liten populasjon. Hvis populasjonen hadde vist tilbakegang ville fjellgittermose blitt vurdert som sterkt truet-EN etter C-kriteriet, liten populasjon i tilbakegang.
Oppland
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Våtmarkssystemer
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad

Klimatiske endringer
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Frisvoll, A. A. 1981. Overiskt over norske moser. II. Fagermosefamilien - Mniaceae. Blyttia. 39: 165-188.