RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Bryum violaceum  Crundw. & Nyholm

pillevrangmose

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten ble funnet på 29 av 47 lokaliteter rundt Tronheimsfjorden, selv om den tidligere ikke var kjent fra området. Arten er nok oversett og nye funn også fra Oslo området tyder på at arten også er vanlig der.
Antatt andel av europeisk bestand
< 5 %
Antatt andel av global bestand
< 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Hassel, K. 2004. Moser i kulturlandskapet og registreringer i åkerkanter og beitemark i Trondheimsfjordområdet. DN utredning . 2004-5: 31s.