RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Bryum blindii  Bruch & Schimp.

klumpvrangmose

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
5
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000
Klumpvrangmose er kjent fra elver i Dovrefjell-området, er samlet rundt år 1900 og ett funn fra 1971. Det er også ett funn fra Finnmark, men dette er ikke revidert. Hvordan status er i dag er usikkert, men vi antar at arten fortsatt finnes langs disse elvene og kanskje i flere elver eller tilsvarende forstyrrede habitat i området. Flomforebygging og regulering av elvene vil kunne påvirke arten negativt, men vi har ikke kjennskap til populasjonsutviklingen. Populasjonen estimeres til omkring 1300 individer. Klumpvrangmose vurderes som nær tuet-NT etter D-kriteriet, liten populasjon.
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Finnmark
kjent
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Vannløpsendring (flomhindring, kanalisering, utretting, moloer, terskler mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Frisvoll, A.A & Blom, H.H. 1997. Trua moser i Noreg med Svalbard. Førebelse faktaark. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk Notat. 1997-3: 1-170
    • Hallingbäck, T. (red.). 1998. Rödlistade mossor i Sverige - Artfakta. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 222