RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Phaeoceros carolinianus  (Michx.) Prosk.

gulnål

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
3,3
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 20000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
260
Mørketall
50
Beregnet populasjonstørrelse
13000
Begge nålkapselmosene vi har i Norge ble samlet flere ganger på slutten av 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet. Innsamlinger fra den gangen viser at artene den gangen trolig var like vanlig. Når fokus de siste årene igjen har vært rettet mot disse artenes habitat, åkermark, viser det seg at gulnål er langt sjeldnere enn svartnål. Arten ble bare funnet i drøyt 15 av flere hundre undersøkte kornåkre de siste årene. Undersøkelser gjort av Lye (2012) viser 86 funn av svartnål i 68 kommuner, mens gulnål bare ble funnet på 6 lokaliteter. I Sverige vurderer man at arten er i nedgang på grunn av dårlig toleranse for nitrogengjødsling. Det er rimelig at situasjonen er den samme i Norge. Her i landet er i tillegg artens forekomstareal mye mindre enn i Sverige. Vi antar 10 ind/dm2 per lok. og mørketall på 50. Avhengig av hvilke verdier som brukes for individberegning varierer vurderingen fra LC til VU. Basert på mest sannsynlige beregning er gulnål rødlistet som NT - nær truet etter C2a kriteriet (liten populasjon og pågående nedgang).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Hordaland
kjent
  • Åker og oppdyrket eng
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
DD
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat
Landbruk
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Hallingbäck, T. (red.). 1998. Rödlistade mossor i Sverige - Artfakta. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 222
    • Jørgensen, E. 1934. Norges levermoser. Bergens Mus. Skr. 16: 1-343
    • Lye, Kåre A. 2012. Nålkapselmosen svartnål Anthoceros agrestis er vanleg på Søraustlandet Blyttia 70 (1): S. 35-40
    • Høitomt, Torbjørn 2011. Status for nålkapselmosene gulnål Phaeoceros carolinianus og svartnål Anthoceros agrestis i Norge Blyttia 69 (3): S. 141-144