RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cystopteris alpina  (Lam.) Desv.

kalklok

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10,0
Gjeldende kriterier
A4(c)
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Kalklok Cystopteris alpina vurderes som nær truet (NT) fordi den for en stor del er knyttet til snøleie-vegetasjon som forringes eller forsvinner ved temperaturøkning. Dens hovedvoksested er nokså sene snøleier på kalkgrunn. Naturtypen er i risikogruppen for klimaendringer, både for temperaturhevning og endringer i nedbørforhold. Slike snøleier har gått sterkt tilbake, i hvert fall siden 1930-tallet, og især i østlige, mer kontinentale fjell. Denne utviklingen synes å fortsette. Kalklok er forholdsvis vanlig i fjellet i Nord-Norge og i indre Nord-Trøndelag sør til Meråker, men lengre sør begrenset til tre lokaliteter: Trollkyrkja (MR Fræna), Blåfjellet (MR Eide) og Høyrokampen (Op Lom). Kalklok er en europeisk fjellplante (skandinavisk-alpin) og sjelden overalt.
Oppland
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer > Regionale
Endringer i nedbørsmengde
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Klimatiske endringer > Regionale
Temperaturendring
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Berg, R.Y. 2000. Cystopteris in: Flora Nordica 1 (ed. B. Jonsell). The Bergius Foundation, The Royal Swedish Academy 1: 62-67
    • Elven, R. 1984. Skjørlokene i Nord-Norge. Blyttia. 42: 57-67