RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Huperzia appressa  (Bach.Pyl. ex Desv.) Á.Löve & D.Löve

fjell-lusegras

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Fjell-lusegras Huperzia appressa vurderes som trygg (LC). Arten er meget vanlig i store deler av landet og nesten enerådende i høgtliggende skog og lågfjell. Den omfatter omtrent halvparten av alt materiale samlet av lusegras-slekta i Norge.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Lid, J. & Lid, D.T. 2005. Norsk flora. 7. utg. Red.: Reidar Elven. Det Norske Samlaget, Oslo.