RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Picea abies  (L.) H.Karst.

gran

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Gran Picea abies er trygg (LC). Arten har lenge vært antatt å forekomme med to underarter i Norge: (vanlig) gran ssp. abies i hele landet nord til og med Nordland, kanskje også i Troms, og sibirgran ssp. obovata i Finnmark (og ellers i Nordøst-Fennoskandia). Sibirgran har vært kjent fra noen få forekomster i Fi Sør-Varanger og Karasjok, kanskje noen få hundre trær (Dahl 1934, se oppsummering hos Elven et al. 2013). De norske forekomstene er så få og små, og så utsatte for tilfeldige hendinger (for eksempel skogbrann), at rasen ble anført som truet (EN) i rødliste i 2006. Etter den tid er det utført omfattende pollenanalytiske undersøkelser (summert av Latalowa & van der Knaap 2006) og genetiske undersøkelser (se Tollefsrud 2008) av europeisk gran. Det er gode genetiske skiller mellom ekte sibirgran i Sibir (ssp. obovata) og europeisk gran (ssp. abies), men den genetiske vestgrensa for sibirgran går i Ural, ikke i Norden. Det er litt genetisk innflytelse fra sibirgran i nordiske populasjoner, trolig på grunn av vindspredt pollen (Tollefsrud et al. 2008). Underarten sibirgran kan dermed ikke lenger godtas fra Europa (og Norge). Plantene i Finnmark skiller seg fra de lengre sør i noen morfologiske trekk, spesielt i form på kongler og kongleskjell (se for eksempel Christensen 2000, Elven et al. i Lid & Lid 2005), men de genetiske skillene er små og berettiger ikke en underart. Grana i Finnmark oppfyller dermed ikke IUCNs kriterier for å bli vurdert separat for rødliste.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. 2013. Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV. The eastern and northeastern elements. Academika Publishing, Trondheim
  • Latalowa, M. & van der Knaap, W.O. 2006. Late Quaternary expansion of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. in Europe according to pollen data. Quatern. Sci. Rev. 25: 2780-2805
  • Tollefsrud, M.M., Brochmann, C. & Sperisen, C. 2008. Paternal introgression from Siberian spruce (Picea obovata) to Norway spruce (P. abies): tracing pollen and seed flow with chloroplast and mitochondrial DNA. Manuscript in Tollefsrud (2008).
  • Tollefsrud, M.M. 2008. Phylogeography, diversity and hybridization in Norway spruce inferred from molecular markers combined with pollen records. Dr. scient. Thesis, Univ. Oslo, Oslo.
  • Christensen, K.I. 2000. Coniferopsida. In: Jonsell, B. (ed.), Flora Nordica. 1. Lycopodiaceae – Polygonaceae: 91-115
  • Lid, J. & Lid, D.T. 2005. Norsk flora. 7. utg. Red.: Reidar Elven. Det Norske Samlaget, Oslo.