RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Saxifraga paniculata laestadii  (Neuman) Karlsson

nordlig bergjunker

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
15
Gjeldende kriterier
A4(c)
A4
30-50 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Nordlig bergjunker Saxifraga paniculata ssp. laestadii vurderes som sårbar (VU) på grunn av indikert markert tilbakegang i Salten-området og få lokaliteter (lite forekomstareal). Planten vokser hovedsakelig på svaberg i snaufjellet, på baserik berggrunn. Den forekommer i to delområder i Nord-Norge: ett i Salten i No Saltdal og Fauske (ca. 8-12 lokaliteter i én gruppe), og én lokalitet i Tr Nordreisa. Et tredje delområde er antydet i en observasjon fra Tr Kåfjord av V. Vange og C. Wegener i 2005. Artskart rapporterer denne med "locality data withheld" (men med et kart der lokaliteten angis med en presisjon på 7 m, noe som må være nær rekord i hemmelighold). Rapporten må følges av et kontrollerbart belegg av funnet før den kan godtas. Den er ikke regnet med ved rødlistevurderingen. Lokale botanikere i Salten antyder at bergjunker er i tilbakegang i sitt hovedområde i Nord-Norge. Tilbakegangen kan ha klimatiske årsaker. Arten er knyttet til vindeksponerte og snøfrie rabber. Økt snødekke og høgere temperaturer kan være negativt. Nordlig bergjunker finnes i Nord-Norge, Island, Grønland og nordøstlige Nord-Amerika, se Reisch (2008) og Elven et al. (2011).
Nordland
kjent
Troms
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer > Regionale
Endringer i nedbørsmengde
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Klimatiske endringer > Regionale
Temperaturendring
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Reisch, C. 2008. Glacial history of Saxifraga paniculata (Saxifragaceae): molecular biogeography of a disjunct arctic-alpine species from Europe and North America Biological Journal of the Linnean Society 93: 385-398
    • Elven, R., Murray, D.F., Razzhivin, V.Yu. & Yurtsev, B.A. 2011. Annotated Checklist of the Panarctic Flora (PAF) Vascular Plants. Natural History Museum, University of Oslo. http://nhm2.uio.no/paf/