RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sorbus neglecta  Hedl.

nordlandsasal

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
30
Gjeldende kriterier
B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii); D1
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
Kjent utbredelsesområde
36 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
36
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
12 km²
Mørketall
1,5
Beregnet areal
18
a.ii
Få lokaliteter ≤ 5
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 250
Nordlandsasal Sorbus neglecta vurderes som sterkt truet (EN) fordi den bare er kjent med et lågt totalt individtall fra noen få og svært små forekomster i et lite område, og med indikasjoner på tilbakegang. Arten finnes i lågurtskog med noe innslag av edellauvtrær. Den er kjent fra fem bestander innen tre 4-km²-felter på nordsida av Tosenfjorden i No Bindal: Ytre og Indre Reppen, Oksebåsen og Søbergslistølen. Noen av bestandene er besøkt i senere tid og vurderes som små, individfattige, og trolig i tilbakegang på grunn av redusert utmarksbeite med gjengroing som resultat, og endringer i skogsdrift. Totalt individtall overstiger ikke 500 og neppe 250. Distinksjonen vis-à-vis andre asalarter er ikke klar.Nordlandsasal hører til småasal-gruppa; se kommentarer til smalasal S. lancifolia. Arten er bare kjent fra Bindal (dvs. en norsk endemisme og ansvarsart).
Nordland
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Personer

    • Salvesen, Per Harald