RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sorbus lancifolia  Hedl.

smalasal

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
30
Gjeldende kriterier
C1
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 250 individ og 25 % reduksjon på 3 år/1 gen.
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
50
Mørketall
1,3
Beregnet populasjonstørrelse
65
Smalasal Sorbus lancifolia vurderes som kritisk truet (CR) fordi den bare er kjent fra én sikkert gjenværende forekomst med et begrenset individtall og antatt pågående reduksjon. Arten vokser i brattlendt, blandet lauvskog på middels baserik grunn. Den er bare kjent fra Norge og er dermed ansvarsart (men se kommentarer nedafor). Den har vært kjent fra No Alstahaug: Blomsøy sist dokumentert 1908 og Søvikskaret sist dokumentert 1909 og fra Nesna: Tomma: Langåsen i Husebymarka, typelokaliteten for arten, registrert i 1996 med ca. 50 individer (S. Lundmo & P.H. Salvesen observ., Grundt & Salvesen 2011). Årsaker til eventuell tilbakegangen er uklar, men intensivering av jordbruk/skogbruk med mindre utstrekning av kantkratt synes å medvirke. Dessuten kan gjengroing ved reduksjon av beite ha betydning.Smalasal hører til en gruppe av triploide, aseksuelt frøformerte arter som har oppstått fra hybrider og som kollektivt kalles småasal-gruppa. Disse har trolig to kromosomsett fra sølvasal S. aria (pollen) og ett fra rogn S. aucuparia på morsida (data fra plastid-DNA, P.H. Salvesen pers. medd., Grundt & Salvesen 2011). Til samme gruppe hører grenmarasal S. subpinnata på søndre Østlandet, småasal S. subarranensis på Sørlandet og Vestlandet, en formelt ubeskrevet sogneasal S. sognensis i Sogn og Fjordane, og nordlandsasal S. neglecta i Bindal. Denne oppdelingen i arter er muligens ikke helt optimal. En parallell av småarter med prinsipielt samme antatte opphav finnes på De britiske øyer. Salvesens undersøkelse av denne artsgruppen er ikke avsluttet. Den kan føre til endringer i hvilke arter vi anerkjenner, hvordan de avgrenses, og til endrete rødliste-kategorier for dem.
Nordland
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Lukkede hogstformer (plukkhogst, skjermstilling, tynning, uttak av enkelttrær, inkludert uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Grundt, H.H. & Salvesen, P.H. 2011. Kjenn din Sorbus: Rogn og asal i Norge Rapport fra Skog og landskap 23/2011: 104