RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sorbus aucuparia  L.

rogn

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Rogn Sorbus aucuparia vurderes som trygg (LC), liksom begge dens raser: skogrogn ssp. aucuparia og fjellrogn ssp. glabrata. Flere informanter har foreslått rogn som relevant for rødlistisng på grunn av ekstremt beitepress fra hjortedyr, i kyststrøk særlig hjort, i innlandet og nordpå elg. Rogn er fortsatt ett av Norges vanligste treslag, til nord for den polare skoggrensa i Finnmark. Vi finner det vanskelig å vurdere arten for rødliste, sjøl om vi er klar over at foryngelsen omtrent uteblir i områder med sterkt beite av hjortedyr. Vurderingsperioden er lang, 90 år, og vi har vanskelig for å se at vi kan forutse hvordan viltforvaltningen i Norge vil utvikle seg innen en så lang periode.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. 2013. Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV. The eastern and northeastern elements. Academika Publishing, Trondheim