RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Fragaria viridis  Weston

nakkebær

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Nakkebær Fragaria viridis vurderes foreløpig som trygg (LC). Arten er knyttet til tørrbakker og skogkanter på baserik grunn på Østlandet fra søndre Østfold og Te Kragerø nord til Op Nord-Fron (Fægri & Danielsen 1996). Det har vært antydet tilbakegang for arten, mange voksesteder er nedbygd, og dens naturtyper er i tilbakegang. Funnfrekvensen etter 1995 (20,9 %) er imidlertid i overkant av den normale (18,4 %), sjøl om en del av dette skyldes spesialundersøkelser av kalkmark i Oslo-området de siste årene. Tilbakegangen er trolig ikke drastisk, ennå.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.