RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Alchemilla norvegica  Sam. ined.

norsk marikåpe

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Norsk marikåpe Alchemilla norvegica vurderes som trygg (LC). Arten har vært regnet som forholdsvis sjelden i Norge og som knyttet til beitet skog og beitemark i noe høgtliggende, østlige strøk fra Hedmark og nordover. En nylig gjennomgang (J.I. Båtvik 2005/06, upubl.) antyder heller at den er vidt utbredt i både Sør- og Nord-Norge og ikke utsatt eller truet. Arten hører til en meget komplisert gruppe (Alchemilla acutidens-gruppen) som trolig inneholder flere ubeskrevne småarter. Norsk marikåpe er også formelt ubeskrevet, sjøl om det vitenskapelige navnet ‘norvegica’ har vært i bruk siden 1930-tallet. Slik den nå oppfattes er den begrenset til Skandinavia (endemisk) og trolig med sine største forekomster i Norge.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC