RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Thalictrum simplex simplex 

smalfrøstjerne

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10
Gjeldende kriterier
A4(a,c)
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
a
% endring basert på direkte observasjoner
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Smalfrøstjerne Thalictrum simplex ssp. simplex vurderes nær truet (NT) på grunn av pågående og forventet tilbakegang og tilbakegang for dens naturtyper. Planten vokser i tørr grasmark, oftest slåtteeng eller beitemark, men også ofte på tørre veikanter. Den har gått og går tilbake som følge av opphør av slått og utmarksbeite i låglandet, men kan stå lenge igjen i en gjengroingsfase, inntil den skygges ut av ungskog. Den har vært og er delvis fortsatt utbredt på Østlandet der den er knyttet til dalførene (se kart og diskusjon hos Elven et al. 2013). Funnfrekvensen etter 1995 er 23,6 % (mot normalt 18,4 %), men dette skyldes målrettete undersøkelser i dens naturtyper i kjerneområdene på Østlandet i disse tiårene. Planten er knyttet til truete naturtyper, men har fortsatt tallrike og store bestander i mange områder. B.H. Larsen (pers. medd.) rapporterer fra kartlegginger i Gudbrandsdalen de siste par årene om over 200 forekomster, primært i midtre og nordre deler samt i Ottadalen, men også han påpeker at arten ofte tar seg opp i en tidlig gjengråingsfase, etter at slått og beite har opphørt, for så å gå ut etter noen tiår. Smalfrøstjerne i vid betydning har en eurasiatisk utbredelse fra Øst- og Sør-Fennoskandia, Tyskland, Alpene og Pyreneene til Øst-Sibir, Kina og Japan. Arten er polymorf og delt på flere underarter eller nært beslektede arter. Underarten simplex er trolig i hovedsak europeisk.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Slått
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. 2013. Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV. The eastern and northeastern elements. Academika Publishing, Trondheim