RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ranunculus sulphureus  Sol.

polarsoleie

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
7
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii,iv)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
84 km²
Mørketall
2
Beregnet areal
168
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
Polarsoleie Ranunculus sulphureus vurderes som sårbar (VU) på grunn av et begrenset antall forekomster, antatt pågående tilbakegang, tilknytning til sårbare naturtyper, og en stadig mer og trolig fragmentert utbredelse. Dette er en oppgradering fra nær truet i forrige rødliste, på grunn av at fragmentering er trukket inn som kriterium. Arten vokser i sene, våte snøleier og snøleiemyrer i høgfjellet og nord for den polare skoggrensa. Den er i hovedsak arktisk med to delområder i fastlands-Norge, ett i Midt- og Øst-Troms og så vidt inn i Fi Alta og Kautokeino, og ett i Midt- og Øst-Finnmark fra Nordkapp og Karasjok/Lebesby øst til Varangerhalvøya (se Gjærevoll 1990). Innen disse to områdene har arten et stort antall forekomster, men snøleiene den vokser i, er i tilbakegang på grunn av uttørking. Dette er en av våre mer arktiske arter som vil reagere sterkt negativt på temperaturøkning. I tillegg er store deler av utbredelsesområdet meget sterkt nedbeitet av tamrein, noe som trolig fører til nedsatt reproduksjon. Polarsoleie er arktisk sirkumpolar og en av de vanligste soleiene i høgarktiske områder. I Europa er den ellers kjent fra Svalbard (der den er meget vanlig), grenseområdene i Nord-Sverige og Nord-Finland, og nordre Ural. Ser vi bort fra Svalbard, har fastlands-Norge trolig 50 % eller mer av europeisk forekomst.
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Våtmarkssystemer
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning fra stedegne arter
Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Klimatiske endringer > Regionale
Temperaturendring
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Gjærevoll, O. 1990. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. II. Alpine plants. Tapir, Trondheim.