RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ranunculus nivalis  L.

snøsoleie

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
7
Gjeldende kriterier
A4(a,b,c)
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
a
% endring basert på direkte observasjoner
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Snøsoleie Ranunculus nivalis vurderes som nær truet (NT) på grunn av en pågående reduksjon i forekomstareal og i artens naturtyper. Arten vokser i sene snøleier på baserik grunn i høgfjellet. Den har et begrenset utbredelsesområde i sørnorske fjell og et vesentlig større i Nord-Norge (Gjærevoll 1990). Den er knyttet til snøleier og grusmark med overrisling fra smeltende snøfonner og breer. Den er i observert tilbakegang i hvert fall i sørnorske fjell på grunn av uttørking av snøleier og gjengroing, som antatt følge av temperaturøkning. Funnfrekvensen etter 1995 er på 6,4 % mot normalen på 18,4 %. Til tross for låg innsamling i fjellet så er funnfrekvensen såpass låg at en tilbakegang et sted mellom 15-29 % i en vurderingsperiode (ca. 20 år) er høyst rimelig. Snøsoleie har en arktisk sirkumpolær utbredelse. De norske forekomstene er de sørligste i Europa.
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Hordaland
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer > Regionale
Temperaturendring
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Gjærevoll, O. 1990. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. II. Alpine plants. Tapir, Trondheim.