RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ranunculus glacialis  L.

issoleie

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10,0
Gjeldende kriterier
A4(a,b,c)
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
a
% endring basert på direkte observasjoner
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Issoleie Ranunculus glacialis vurderes, under noe tvil, som nær truet (NT) ut fra antatt pågående og kommende tilbakegang på grunn av temperaturøkning i fjellet. Dette er en oppgradering fra trygg i forrige rødliste. Arten vokser i snøleier og på steder med smeltevatn fra fonner og breer, og på frostjord og i stein- og blokkmark på fjelltopper. Den er den karplanten som er funnet høgest opp i fjellet i Norge og er sjelden i nedre mellomalpin og lågalpin. Den er dermed en av karplantene som reagerer sterkest på temperaturøkning, bortsmelting av breer og fonner og uttørring av snøleier. Arten er fortsatt en vanlig plante i størstedelen av den skandinaviske fjellkjeda (Gjærevoll 1990), men den har forsvunnet fra eller blitt sterkt desimert i lågere fjell de siste 50 årene, en prosess som trolig vil fortsette med fortsatt temperaturøkning. Den er sterkt følsom for overoppheting og gjengroing. Imidlertid har den fortsatt et visst ekspansjonspotensiale i høgfjellet. Den låge funnfrekvensen etter 1995, på 4,9 % mot normalt 18,4 %, skyldes trolig en kombinasjon av lite innsamling i fjellet i senere tiår og en tilbakegang. Globalt har issoleie et uhyre sjeldent utbredelsesmønster med en amfi-atlantisk rase, ssp. glacialis, og en beringisk-amerikansk, ssp. alaskensis. Historien bak dette mønsteret er ukjent (se Yurtsev et al. 2012). Mønsteret i Eurasia er også vanskelig å tolke, men vår skandinaviske issoleie synes ha kommet fra Alpene (Schönswetter et al. 2004).
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Telemark
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Fjell
  • Flomsone
  • Is, snø og breforland
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer > Regionale
Temperaturendring
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Gjærevoll, O. 1990. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. II. Alpine plants. Tapir, Trondheim.
    • Yurtsev, B.A., Murray, D.F. & Elven, R. 2012. Ranunculus glacialis subsp. alaskensis subsp. nov. (Ranunculaceae), a Beringian race of an otherwise Atlantic species. J. Bot. Res. Inst. Texas 6: 17-24
    • Schönswetter, P., Tribsch, A., Stehlik, I. & Niklfeld, H. 2004. Glacial history of high alpine Ranunculus glacialis (Ranunculaceae) in the European Alps in a comparative phylogeographic context. Biol. J. Linn. Soc. 81: 183-195