RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Papaver radicatum laestadianum  Nordh.

læstadiusvalmue

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10
Gjeldende kriterier
C2a(ii)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.ii
Totalt < 2500 individer og ≥ 95% i en delpopulasjon
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
430
Mørketall
2
Beregnet populasjonstørrelse
860
Læstadiusvalmue Papaver radicatum subsp. laestadianum vurderes som sterkt truet (EN) på grunn av låg total kjent (og antatt) populasjonsstørrelse og nesten hele den kjente populasjonen konsentrert til én forekomst. Den vesle utbredelsen (under 400 km²) er også noe fragmentert og med få kjente forekomster (11). Dette er en oppgradering fra sårbar i forrige rødliste, på grunn av at individtall nå kan estimeres. Planten er knyttet til naturtyper truet av temperaturøkning: frostmark i høgfjellet. Arten er globalt kjent fra 11 forekomster i indre Troms og 2 i Torne Lappmark i Sverige (Gjærevoll 1990, Heggelund 1993, Nilsson i Jonsell 2001, Granmo 2009). De norske forekomstene finnes i Tr Balsfjord, Målselv (sist sett 1930) og Storfjord. En forekomst er en elveør-forekomst, de andre på flytjord i fjellet. Forekomsten i Tr Storfjord: Markusfjellet anslås til ca. 1350 individer (anslagsvis 25 % av disse reproduktive); de andre der det er kjent individtall er mye mindre, fra 3-5 individer opp til 150. På de tre lokalitetene der forholdet mellom totale og blomstrende individer er telt, er 25 % blomstrende, og dette tallet har vi ført over til hele populasjonen, noe som gir et anslag på 430 reproduserende planter. Planten er ikke i tydelig tilbakegang, men er knyttet til voksesteder som er meget sårbare ved temperaturøkning, dvs. flytjord og snøleier. Det er laget en handlingsplan for arten (Granmo 2009), og denne summerer inntil nå kjent kunnskap. Læstadiusvalmue er norsk ansvarsplante.
Troms
kjent
  • Flomsone
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer > Regionale
Temperaturendring
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Gjærevoll, O. 1990. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. II. Alpine plants. Tapir, Trondheim.
    • Heggelund, J. 1993. Nye lokaliteter for laestadiusvalmue (Papaver laestadianum) i Signaldalen. Polarflokken. 17: 471-484
    • Granmo, A. 2009. Handlingsplan for læstadiusvalmue. Naturkonsulenten, rapport 2009-1.