RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Bistorta vivipara  (L.) Delarbre

harerug

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Harerug Bistorta vivipara vurderes som trygg (LC). Arten er i tilbakegang og har dels forsvunnet fra låglandsstrøk i Sørøst-Norge, men er fortsatt vanlig og ikke i generell tilbakegang i størstedelen av landet, sjøl om den går noe tilbake ved gjengroing av tradisjonelt beitelandskap. Tilbakegangen kommer neppe opp mot 10 % på landsbasis i løpet av tre generasjoner (ca. 15 år).
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC